Pedagoģija
Speciālā pedagoģija
Piektdiena, 17 maijs 2013 20:51

Speciālā pedagoģija – agrākajā terminoloģijā saucās-defektoloģija. Mūsdienās vārda defekta vietā, lieto vārdu „traucējums”.

Tātad speciālā pedagoģija ir pedagoģijas nozare, kas pētī bērnus ar garīgām vai fiziskās attīstības traucējumiem, viņu vispārīgo attīstību un izstrādā audzināšanas un mācību darba metodes un ieteikumus.

Speciālās pedagoģijas izpētes objekts ir bērns ar speciālām vajadzībām.

Garīgi atpalikušie un citādi atšķirīgie cilvēki invalīdi bijuši vienmēr. Jo tālāk vēsturē ieskatāmies, viss liecina par to, ka agrāk viņu bijis vairāk. Gan Bībele un Korāns, gan Talmuds runā par garīgu un fizisku, nelaimju piemeklētiem cilvēkiem, bet nesaka neko par viņu aizsardzību, aprūpi un attīstīšanu. To pašu var teikt par grieķu un romiešu literatūru. Nedaudz no vēstures:

Filozofs Seneks (apm. 4.g.p.m.ē. - 65.g.m.ē.): "Mēs nogalinām kropļus un slīcinām tos bērnus, kas piedzimst nīkulīgi un izķēmoti. Mēs tā rīkojamies nevis aiz dusmām vai īgnuma, bet vadoties no saprāta likumiem: nodalīt nederīgo no vesela."

Līdz 10.gs.m.ē. sabiedrības attieksme pret garīgu un fizisku nelaimju piemeklētiem cilvēkiem bija ļoti naidīga, agresīva. Tie bērni, kas atšķīrās no veselajiem tika likvidēti. Pedagoģiskās darbības praktiski tai laikā nenotika (ja nu ļoti individuāls darbs ar atsevišķiem dažiem bērniem.) Nedaudz pievērsuši uzmanību tai laikā – Aristotels, Hipokrāts, Pitagors. Cilvēki domāja, ka prāts atrodas diafragmā. Pitagors (580 – 500 p.m.ē.) viens no pirmajiem izteicis domu, ka prāts atrodas galvas smadzenēs, bet jūtas – sirdī.

 
Inovatīvā vērtēšanas sistēma visās izglītības pakāpēs priekšmetā Sports
Svētdiena, 17 jūnijs 2012 15:59

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

6.modulis

Mērķis

Inovatīvas vērtēšanas sistēmas apguve un izveide mācīšanās atbalstīšanai un rezultātu vērtēšanai sporta stundās visās izglītības pakāpēs.

 
Sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamās pamatprasmes un fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē
Svētdiena, 17 jūnijs 2012 15:50

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

5. modulis

Mērķis

Sporta skolotāju profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanas programmas izveide darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, ko iespējams izmantot sporta stundās organizējot fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē, skolēniem pilnveidojot prasmes, kas ietvertas pamatizglītības un vispārējās izglītības standartā, sekmējot fiziskās īpašības un veidojot sociālas un vispārējās prasmes.

 
Fizisko spēju attīstība veselības nostiprināšanai un uzlabošanai
Svētdiena, 17 jūnijs 2012 15:33

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

4. modulis

Mērķis

Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai, veselības nostiprināšanai un uzlabošanai ilgtermiņā sporta stundās un ārpus stundu aktivitātēs, lai spētu mērķtiecīgi organizēt un vadīt mūsdienīgu, zinātniski pamatotu pedagoģisko procesu visās izglītības pakāpēs.

 
Pamatprasmes sporta veidu vingrojumos un vingrinājumos
Svētdiena, 17 jūnijs 2012 14:41

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

3. modulis

Valsts pamatizglītības sporta standarta prasību izvērtēšana"

19.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1027

Sports.
Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei

(Pielikums MK 03.03.2008. noteikumu Nr.141 redakcijā)

I. Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi
1. Mācību priekšmeta "Sports" mērķis ir nostiprināt un uzlabot izglītojamo veselību, sekmēt zināšanu apguvi, attīstot fiziskās spējas un pamatprasmes sistemātiskās fiziskās aktivitātēs.
2. Mācību priekšmeta "Sports" uzdevums ir radīt izglītojamajam iespēju:
2.1. nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību;
2.2. sekmēt izpratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību;
2.3. sekmēt izpratni par uzvedības un drošības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās un dažādu fizisko aktivitāšu pasākumos;
2.4. apgūt rotaļu un dažādu sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmes;
2.5. apgūt un pilnveidot patstāvīgā darba un sadarbības prasmes;
2.6. veicināt interesi par sportu, pozitīvu un aktīvu attieksmi pret nozīmīgiem sporta notikumiem savā reģionā, Latvijā, Eiropā un pasaulē.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākamā > Beigas >>

3 lapa no 7