Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļu atrašanās vietas un darba laiks:

 

Kuldīgā: Jelgavas ielā 60, tālrunis: 63320727

Darba laiks:
Pirmdiena 8.30-17.00

Otrdiena –izbraukumu diena

Trešdiena 8.30-17.00

Ceturtdiena 8.30-17.00

Piektdiena 8.30-16.00

Sākot ar 2010.gada. 1.janvāri stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.
Būtiskākās izmaiņas:
* elkoņa atbalsta kruķi pieaugušajiem, paduses atbalsta kruķi pieaugušajiem un spieķi nav iekļauti no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstā;
* valsts finansējums krūšu protēžu piešķiršanai tiek paredzēts tikai trūcīgām personām;
* rehabilitācijas/profilaktiskajiem un terapeitiskajiem gatavajiem ortopēdiskajiem apaviem netiek segta standartapavu cena (izņemot trūcīgas personas un bērnus).

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”:

Iesniedzamie dokumenti

Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam  jāiesniedz vienā no centra nodaļām tieši vai jānosūta  pa pastu:

1)      rakstisks iesniegums brīvā formā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruņa numuru, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli. Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura ir atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu raksta personas likumiskais pārstāvis, papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām norādot arī savus personas datus un pievienojot pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (dzimšanas apliecības, pilnvaras).  Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis pieprasītājs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

2)      ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (Ministru kabineta 2008.gada 4 aprīļa noteikumu Nr.265 “Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” 89.pielikums), kas apliecina personas funkcionālo traucējumu esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

Skat. http://www.likumi.lv/doc.php?id=132359&from=off

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus šiem dokumentiem, jāiesniedz:

  • stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes kopiju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību;
  • izziņa no darba vietas vai izglītības iestādes, kas apliecina, ka klients strādā vai apgūst izglītības programmu.

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādīta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vieta.

Saņemt tehnisko palīglīdzekli klientam vai viņa pilnvarotajai personai jāierodas personīgi un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ja klients ierasties saņemt  pārvietošanās vai pašaprūpes palīglīdzekļus (riteņkrēslu, vannas krēslu u.c.) personīgi nevar, tad centra darbinieks veic klienta apmaksātu mājas vizīti.

Vienreizējā iemaksa

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:

  • par bērnu – vienu latu;
  • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – piecus latus.

No šo vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • trūcīga persona;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Tehnisko palīglīdzekļu noma par maksu

Iznomājot tehnisko palīglīdzekli personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Uzrādot pensionāra vai invaliditātes apliecību tehnisko palīglīdzekli var iznomāt ar 50% atlaidi.

http://www.nrcvaivari.lv/?36