Fizisko spēju attīstība veselības nostiprināšanai un uzlabošanai

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

4. modulis

Mērķis

Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai, veselības nostiprināšanai un uzlabošanai ilgtermiņā sporta stundās un ārpus stundu aktivitātēs, lai spētu mērķtiecīgi organizēt un vadīt mūsdienīgu, zinātniski pamatotu pedagoģisko procesu visās izglītības pakāpēs.

 

Anotācija

Sporta skolotājs ir daudzveidīgu iespēju radītājs skolēniem nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamā fiziskajām spējām un veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Daudzveidīgas aktivitātes moduļa ietvaros sekmēs sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveidi, tādējādi sporta skolotājs spēs sporta stundās radīt inovatīvu skolēnam draudzīgu vidi fizisko spēju attīstīšanai, veselības nostiprināšanai un uzlabošanai ilgtermiņā.

Uzdevumi

1. Padziļināt sporta skolotājus izpratni par inovatīvo pieeju pielietošanu skolēnu fizisko spēju attīstīšanai, veselības nostiprināšanai un uzlabošanai, to saistību ar citām zinātnēm un jaunākajām aktualitātēm sporta pedagoģijā;

2. Padziļināt sporta skolotāju starpdisciplināru izpratni par skolēnu fizisko spēju veidiem, to izpausmes formām, jaunām fizisko spēju attīstīšanas tehnoloģijām, to priekšrocībām un ierobežojumiem;

3. Pilnveidot sporta skolotāju prasmi noteikt dažādu skolēnu fizisko spēju attīstības līmeni un mērķtiecīgi plānot tālāku to attīstīšanu, ieviešot radošus risinājumus līdzekļu un metožu pielietojumā;

4. Pilnveidot sporta skolotāju prasmi mērķtiecīgi pielietot IKT, konstruktīvi strādāt komandā, ieviešot radošus risinājumus līdzekļu un metožu pielietojumā dažādu skolēnu fizisko spēju attīstības sekmēšanā;

5. Attīstīt vispārpedagoģiskās kompetences (prasmi motivēt un virzīt skolēnus mērķu sasniegšanai; spēju būt kritiskam un paškritiskam; strādāt autonomi; izvērtēt un rīkoties jaunās situācijās; spēju mācīties un saskatīt iespējas turpināt izglītoties).

Mācību pamatliteratūra

1.

Jansone R. Sporta izglītība skolā. Rīga : RaKa, 1999. 290 lpp.

2.

Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga : RaKa, 2005. 336 lpp.

3.

Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati : māc. grām. LSPA stud. Rīga : [b.i.], 2002. 1.d. – 102 lpp.

4.

Jansone R., Fernāte A. Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās didaktika sporta stundās. [tiešsaiste] : Metodiskais līdzeklis. [skatīts 2011.g. 10.jan.].Rīga, ISEC, 2011.

Pieejams :http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/kust_apguves.pdf

Papildliteratūra, periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

www. izm.gov.lv

2.

www.visc.gov.lv

3.

www.e-skola.lv

4.

www.parsportu.lv

5.

http://www.humankinetics.com

6.

http://www.lvok.lv/?page=6

info no: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/course/view.php?id=353