Inovatīvā vērtēšanas sistēma visās izglītības pakāpēs priekšmetā Sports

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

6.modulis

Mērķis

Inovatīvas vērtēšanas sistēmas apguve un izveide mācīšanās atbalstīšanai un rezultātu vērtēšanai sporta stundās visās izglītības pakāpēs.

 

Anotācija

Vērtēšana ir nepieciešama, lai iegūtu informāciju par programmas satura apguvi atbilstoši katram vecuma posmam. Informācija par jauniem sasniegumiem priekšmetā ir viens no rādītājiem, kurus izmantojam priekšmetu standartu novērtēšanai. Kvalitatīvi izveidota vērtēšanas sistēma sportā, vairo skolēna pašcieņu, ticību savām spējām, kā rezultātā tiek sekmēta izglītojamo garīgā un fiziskā veselība.

Moduļa ietvaros izveidotā vērtēšanas sistēma būs draudzīga skolēnam, saprotama pedagogam un vecākiem.

Uzdevumi

1. Skolotājus iepazīstināt un veidot izpratni par paradigmu maiņu vērtēšanā humānās pedagoģijas izpratnē;

2. Skolotājiem izveidot izpratni un apgūt formatīvās un summatīvās vērtēšanas pamatnostādnes sporta stundās;

3. Skolotājiem izveidot konkrētus piemērus zināšanu, prasmju, attieksmes un attīstības dinamikas vērtēšanai, priekšmetā Sports formatīvajā un summatīvajā vērtēšanā;

4. Skolotājiem apgūt pašnovērtējuma karšu metodiskos paņēmienus, veidojot skolēnos spēju apzināties un novērtēt savus mācību sasniegumus saistībā ar veselību un vispārējo attīstību;

5. Skolotājiem aprobēt un demonstrēt praktiski inovatīvās vērtēšanas piemērus priekšmetā Sports.

Rezultāts

· Skolotāji zinās un izpratīs paradigmu maiņu vērtēšanas pedagoģiski psiholoģiskajās nostādnēm, humānās pedagoģijas aspektā;

· Skolotāji zinās un izpratīs, ka formatīvo vērtēšanu lieto mācīšanās atbalstīšanai, summatīvo sasniegto rezultātu novērtēšanai;

· Skolotāji apgūs aprakstošās vērtēšanas metodiskos paņēmienus sākumskolā. Apgūs zināšanas prasmju attieksmes un attīstības dinamikas inovatīvo vērtēšanu visās izglītības pakāpēs;

· Skolotāji pratīs izveidot dažāda satura un formas skolēnu pašnovērtējuma kartes sporta stundai visās izglītības pakāpēs;

· Skolotāji pratīs apgūtās zināšanas vērtēšanā īstenot praktiskajā darbībā sporta stundā.

Mācību pamatliteratūra

1.

Brownlie F., Feniak C., Schnellert L. (2006) Student diversity: Classroom strategies to meet the learning needs of all students. Ontario: Pennbroke Publisher 2nd.ed.

2.

Black P., Wiliam D.(2005). Assessment for learning [online]. [cited 29 October 2010]. Available: http://www.teachingexpertise.com/articles/black-william-assessment-learning-118

3.

Babanskis J. (1989). Mācību metodes mūsdienu vispārizglītojošajā skolā. Rīga : Zvaigzne.

4.

Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati : māc. grām. LSPA stud. Rīga : [b.i.], 2002. 1.d. – 102 lpp.

5.

Garrison C., Ehringhaus M. (2009) Formative and Summative Assessments in the Classroom. Effective Classroom Assessment. Publisher: NMSA & Measured Progress

6.

Jansone R. Sporta izglītība skolā. Rīga : RaKa, 1999. 290 lpp.

7.

Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga : RaKa, 2005. 336 lpp.

8.

Prets D. (2000). Pedagoga rokasgrāmata – izglītības programmu pilnveide. Rīga: Zvaigzne ABC.

9.

Short E. C. (1991) Forms of Curriculum Inquiry. Albany, NY: State University of New York Press.

Papildliteratūra, periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

www. izm.gov.lv

2.

www.isec.gov.lv

3.

www.e-skola.lv

3.

www.parsportu.lv

Info no: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/mod/resource/view.php?id=9536