Kā saņemt privātprakses pedagoga sertifikātu?

Lai iegūtu tiesības uzsākt pedagoga privātpraksi un saņemtu privātprakses uzsākšanas sertifikātu, fiziska persona iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā (Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 14) (turpmāk – Dienests):

  1. iesniegumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu (iesnieguma forma pieejama zemāk pievienotajā dokumentā);
  2. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (ar pielikumiem) kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  3. profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus.
  4. izglītības programmu vai mācību priekšmeta programmu vai kursa programmu, kuru pedagogs vēlās īstenot privātpraksē.
  5. Fiziskai personai, kura vēlās uzsākt pedagoga privātpraksi:
  • jābūt rīcībspējīgai;
  • ar tiesas nolēmumu nedrīkst būt ierobežotas vecāka tiesības;
  • nedrīkst būt sodāmības par tīšu noziegumu.

Lēmums par sertifikāta izsniegšanu uz trijiem gadiem vai lēmums par sertifikāta izsniegšanas atteikumu tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Dienestā.
Lai paātrinātu privātprakses sertifikāta saņemšanu, pedagogs papildus var iesniegt Dienestam izziņu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par sodāmības neesamību. Pārējos gadījumos informāciju no Sodu reģistra pieprasa Dienests, neprasot šādu izziņu no pedagogiem.
Par pedagoga privātprakses īstenošanu bez sertifikāta, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.55 pantā noteikto, tiek piemērots naudas sods no 25 līdz 50 latiem.
Informācija par pedagoga privātprakses organizācijas finansiālajiem aspektiem pieejama Valsts ieņēmumu dienestā.
Pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
Papildu informāciju varat saņemt pa tālruni 67367202 vai 67358077.

Vairāk informācijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā