Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.431

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.35 11.§)

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 32.punktu
1. Noteikumi nosaka pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.
2. Pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām (kopsummā).
3. Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveides apjomā var ieskaitīt 12 stundu pašpilnveides un pieredzes moduli (semināri, konferences, pieaugušo neformālās izglītības programmas).
4. Pedagogs plāno profesionālās kvalifikācijas pilnveidi sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs strādā. Pedagogs, kurš strādā sertificētā privātpraksē, profesionālās kvalifikācijas pilnveidi plāno individuāli.
5. Pedagogs profesionālo kvalifikāciju pilnveido, apgūstot A vai B programmu. Minētās programmas saskaņojamas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
6. A programmu izstrādā un īsteno:

6.1. izglītības iestādes;

6.2. Izglītības kvalitātes valsts dienests;

6.3. valsts aģentūra “Latviešu valodas aģentūra”;

6.4. Valsts izglītības satura centrs.

7. A programma var sastāvēt no moduļiem, un pedagogam ir tiesības savu profesionālo kvalifikāciju pilnveidot dažādu programmu moduļos.
8. A programmas ietver vienu vai vairākus no šādiem tematiem – inovācijas nozarē un profesijā, mācību priekšmetā un tā didaktikā, klasvadībā, psiholoģijā, bilingvālajā izglītībā, speciālajā izglītībā un iekļaujošajā izglītībā, skolvadībā, informācijas tehnoloģiju izmantošanā, iestādes darba organizācijā un kvalitātes vērtēšanā.
9. Pēc A programmas apguves tās īstenotājs izsniedz pedagogam profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošu dokumentu – apliecību (1.pielikums).
10. Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi atbilstoši A programmas prasībām apliecina arī:

10.1. Valsts izglītības satura centra izsniegts dokuments par pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi;

10.2. Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra izsniegts dokuments par pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi;

10.3. dokuments par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi ārvalstīs vai ārvalstu institūcijās Latvijā.

11. B programmas apjoms ir vismaz 72 stundas. B programmu izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģiskās studiju programmas.
12. B programma pedagoģijā, psiholoģijā un mācību priekšmeta didaktikā paredzēta:

12.1. vispārējās izglītības skolotājiem un profesionālās izglītības vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kuri māca mācību priekšmetu ar mazu stundu skaitu (105 stundas gadā un mazāk pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē) un kuriem ir augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē;

12.2. profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem un interešu izglītības pedagogiem, kuriem nav augstākās pedagoģiskās izglītības;

12.3. mājturības un tehnoloģiju vai mājsaimniecības skolotājiem, kuriem nav augstākās pedagoģiskās izglītības.

13. B programma pirmsskolas (tai skaitā sešgadīgo izglītojamo) izglītības metodikā paredzēta pirmsskolas skolotājiem, kuriem ir 1.–4.klases skolotāja kvalifikācija.
14. B programma 5., 6.klases mācību priekšmetu didaktikā paredzēta skolotājiem, kuriem ir 1.–4.klases skolotāja kvalifikācija.
15. B programma skolotāja mentora sertifikāta ieguvei paredzēta pedagogiem, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja profesionālā kvalifikācija.
16. B programma sertifikāta ieguvei mācību priekšmeta satura un svešvalodas integrētai mācīšanai (latviešu un citu Eiropas Savienības valstu valodā) paredzēta vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem, kuru svešvalodas prasmes līmenis ir B2–C1.
17. B programma konkrētā speciālās izglītības novirzienā paredzēta speciālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja profesionālā kvalifikācija.
18. Pēc B programmas apguves tās īstenotājs izsniedz pedagogam profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošu dokumentu – sertifikātu (2.pielikums). Sertifikātu paraksta augstākās izglītības iestādes vadītājs.
19. Sertifikāts ir derīgs tikai kopā ar dokumentu par attiecīgu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām pedagogu izglītības ieguvei un profesionālajai kvalifikācijai.
20. A un B programmā apgūto stundu apjomu augstākās izglītības iestādes var ieskaitīt studiju programmas apjomā, ja pedagogs turpina izglītību akadēmiskajā vai profesionālajā studiju programmā.
21. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtie pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošie dokumenti ir derīgi līdz tajos norādītajam termiņam.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

info: http://www.likumi.lv/doc.php?id=231455