Sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamās pamatprasmes un fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

5. modulis

Mērķis

Sporta skolotāju profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanas programmas izveide darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, ko iespējams izmantot sporta stundās organizējot fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē, skolēniem pilnveidojot prasmes, kas ietvertas pamatizglītības un vispārējās izglītības standartā, sekmējot fiziskās īpašības un veidojot sociālas un vispārējās prasmes.

Anotācija

Pozitīvas domāšanas, emociju un radošas personības veidošanās mācību procesā, realizējot Valsts pamatizglītības standartā priekšmetā Sports mācību komponentā „Fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē” izvirzītos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus katrā klašu grupā. Līdz šim nodarbību uzdevumu realizēšana bija vērsta uz „rezultātu” nevis procesu. Mācību procesā pielietoti dabas resursi (reljefs, skaņas, krāsa, flora un fauna). Šķēršļu joslas izveide pamatprasmju, fizisko īpašību un daudzveidīgo spēju attīstīšanai savā iestādes apkārtnē. Dabas faktoru nozīme fiziskajās aktivitātēs. Programmas piemēri un izdales materiāli vispārējā izglītībā atbilstoši Valsts pamatizglītības standartā priekšmetā Sports mācību komponentā „Fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē”.

Uzdevumi

1. Iepazīstināt un veidot izpratni par dabas faktoru un resursu izmantošana sporta stundās.

2. Iepazīstināt un veidot izpratni par skolēna daudzveidīgo spēju sekmēšanu, veidojot integrētu sporta stundu.

3. Veicināt izpratni par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu sporta stundā.

4. Izstrādāt vingrinājumu, kustību rotaļu un šķēršļu joslu kopumu pielietošanai skolas apkārtnē.

5. Izveidot sporta stundu plānus brīvā dabā.

Mācību pamatliteratūra

1.

Jansone R. Sporta izglītība skolā. Rīga : RaKa, 1999. 290 lpp.

2.

Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga : RaKa, 2005. 336 lpp.

3.

Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati : māc. grām. LSPA stud.,1.d. Rīga : [b.i.], 2002. 102 lpp.

4.

Gardner H. Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelegences. Basic books, Inc., Publishers New York. 1985. 238 p.

5.

Neuman J. Education and Learning through outdoor activities. Basic books, Inc Publishers Duha, Czech Republic, 2004. 292 p.

Papildliteratūra, periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

Neuman J. Education and learning through outdoor education. Duha, Prague, 2004.

2.

Outdoor Sports Education. [tiešsaiste] : 18 – 21 November 2004Hrubá Skála, Czech Republic. [skatīts 2011.g. 10.jan.]. Pieejams :

http://www.imosc.org/sbornik/sbornik2004_web.pdf

3.

Bunting C.J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. [tiešsaiste] Champaign : Human Kinetics, 2006. [skatīts 2011.g. 16.febr.] Pieejams :

http://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=_rIMfoFarpoC&oi=fnd&pg=PR9&dq= terdisciplinary+teaching+through+outdoor+education.+Champaign+:+Humanots=T-cLz3i4ln&sig=W9Tro438kOtAn_xrixgluHTs_M0#v=twopage&q&f=false

4.

Kearns R.Landscape as therapy: the importance of green & flowing spaces for community wellbeing.[ tiešsaiste]. [skatīts 2011.g. 7.febr.] Pieejams :

http://www.oakleycreek.org.nz/Landscape%20as%20therapy%20FoOC%20.pdf

Rezultāts

Sekmīgi apgūstot tālākizglītības programmu, pedagogi būs:

· pilnveidojuši izpratni par dabas faktoru un resursu izmantošana un nozīme skolēnu prasmju apguvē un spēju sekmēšanā;

· apguvuši GPS ierīces funkcijas un lietošanas iespējas;

· izveidojuši GPS un foto trases ar fiziskajiem vingrinājumiem atbilstoši;

· izvērtējuši savu iestāžu apkārtnes resursu iespējas fizisko vingrinājumu realizēšanai;

· apkopota sava un kolēģu pieredze fizisko vingrinājumu modelēšanā un organizēšana sociālajā un apkārtējā vidē.