Saites

Valsts speciālās izglītības centrs http://www.vsic.gov.lv

Eiropas speciālo vajadzību izglītības aģentūra  http://www.european-agency.org/site/index.html

EURONEWS PAR SPECIĀLO VAJADZĪBU IZGLĪTĪBU IZDEVUMS NR. 16

Nacionālā autisma apvienība (UK) http://www.nas.org.uk/

Inclusive Technologies http://www.inclusive.co.uk/index.shtml

Rīgas Izglītības informatizācijas sistēma http://www.e-skola.lv

Latvijas skolu portāls http://www.skolas.lv

www.viis.lv Valsts izglītības informatizācijas sistēma (VIIS)

www.isec.gov.lv Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC)
līdzšinējos darbības virzienus īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC)
VISC (ISEC), kurš tagad:
organizē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura izstrādi, aprobāciju un korekciju;
izstrādā pamatizglītības un vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugus;
organizē mācību grāmatu izvērtēšanu un apstiprināšanu;
konsultē un informē pedagogu profesionālās apvienības un asociācijas, -izglītības iestāžu administrācijas, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājus par izglītības satura jautājumiem;
izstrādā valsts pārbaudes darbu materiālus un vienotu valsts pārbaudījumu kārtību;
organizē talantīgo skolēnu apzināšanu un piedalīšanos valsts un starptautiskajās olimpiādēs;
organizē un koordinē lietišķo pētījumu programmas izglītības satura un eksaminācijas jautājumos;
organizē un kontrolē valsts valodas prasmes pārbaudi;
analizē, vērtē, organizē, metodiski un informatīvi atbalsta vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības sistēmas darbību un attīstību.

www.vjic.gov.lv – Valsts jaunatnes iniciatīvu centra (VJIC)

līdzšinējos darbības virzienus īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC)

VISC (VJIC), kura darbības jomas ir:

Interešu izglītības koordinēšana
Audzināšanas darba sistēmas koordinēšana
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošana un norises nodrošināšana
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu profesionālās meistarības konkursu organizēšana
Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinēšana
Pedagogu profesionālās pilnveides koordinēšana
Dalība starptautiskajās programmās un projektos
Bērnu nometņu vadītāju sagatavošana
Sadarbība ar valsts, pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, sociālajiem un sadarbības partneriem departamenta darbības jomās