Zināšanas un izpratne sportā

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

2. modulis

Anotācija

Atbilstoši valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam priekšmetā Sports nepieciešams pilnveidot un papildināt sporta skolotāja zināšanas, izpratni un kompetences par sporta līdzekļu dažādošanu un pielietošanu sporta stundās, sekmējot skolēnu prasmju apguvi priekšmetā sports un fiziskās sagatavotības paaugstināšanos atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām, veselības nostiprināšanās aspektam.

Mērķis

Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo līdzekļu pielietošanā sporta stundās un ārpus stundu aktivitātēs skolēnu pozitīvās domāšanas, emocionālās labsajūtas un veselības sekmēšanai ilgtermiņā visās izglītības pakāpēs.

Uzdevumi

1. Iepazīstināt skolotājus ar aktualitātēm daudzveidīga un skolēnu izziņas aktivitāti veicinoša mācību procesa nodrošināšanā.

2. Aprobēt daudzveidīgu un efektīvu mācību metožu izvēli zināšanu pilnveidē mācību priekšmetā Sports. Skolēnu praktiska, pētnieciska darbība mācību stundā.

3. Pilnveidot skolotāju izpratni par uz veselību orientētas sporta izglītības programmas veidošanu.

4. Informēt par mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā.

5. Apgūt projektu, praktisko pētījumu, starppriekšmetu saiknes izmantošanas iespējas skolēnu iesaistes pilnveidošanā un pasākumu organizēšanā.

Sagaidāmie rezultāti

Sekmīgi apgūstot moduli, pedagogi būs pilnveidojuši savu kompetenci šādos jautājumos:

  • Skolotāju loma daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā pilnveidojot mācību satura komponenta „ Zināšanas un izpratne sportā „ apguvi..
  • Skolēnu motivēšana pētījumos un projektos. Sporta pasākumu, fizisko aktivitāšu un olimpisko dienu organizēšana skolās.
  • Starppriekšmetu saites realizēšana integrējot priekšmetā sports citus mācību priekšmetus.

Sports un veselība

8.klase

Diskusija par veselīgu dzīvesveidu.

Skolotājs lūdz skolēnus definēt veselīgu dzīvesveidu.

Atslēgas vārdi : alkohols, smēķēšana, narkotikas, sports, sabalansēts uzturs neveselīga pārtika, sauļošanās, vingrošana, peldēšana, norūdīšanās.

Diskusija par veselīgu dzīvesveidu un šo zināšanu iespaidu uz pašu uzvedību :

· Vai skolēni uzvedas „ veselīgi” ?

· Ja nē, tad kad un kāpēc nē ?

· Vai plāno pievērsties veselīgam dzīvesveidam ?

· Ja jā, tad kāpēc un kad to sāks darīt ?

 

Mājas darbs – uzrakstīt eseju par kādu no apgalvojumiem :

· Mans ķermenis ir mans draugs

· Mans ķermenis ir mans templis

· Man ķermenis ir mans nesatricināms tanks

· Mans ķermenis……

Esejā atbildēt uz jautājumiem :

· Kā Tu izturies pret savu ķermeni ?

· Vai Tava uzvedība atbilst Tavam uzskatam par attiecībām ar savu ķermeni ? Kāpēc ?

· Ko Tu gribētu mainīt savā uzvedībā? Kāpēc?

Literatūra

Mācību pamatliteratūra

1.

Džifords K.Olimpiskās spēles. Rīga : Zvaigzne ABC,2004.

2.

Grants J.Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Rīga : Mācību grāmata, 1997. – 215 lpp.

3.

Hūnolds T.Olimpiskās spēles : visas spēles no senākajiem laikiem līdz mūsdienām :

uzvaras, traģēdijas, rekordi. Rīga : Jumava, 2007.

4.

Jansone R., Gulbe A. Materiāli par sporta vēsturi un olimpisko izglītību. Rīga: Latvijas

Sporta pedagoģijas akadēmija, 2006.206 lpp.

5.

Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga : RaKa, 2005. 336 lpp.

6.

Latvijas olimpiskā vēsture : no Stokholmas līdz Soltleiksitijai : : from Stockholm to Salt Lake city = The Olympic History of Latvia / Rita Apine, Dainis Caune, Aija Erta [u.c.] ; red. un sast. Guntis Keisels, Dainis Caune ; tulk. angļu val. Valdis Kursietis ; priekšv. aut. Žaks Roge, Huans Antonio Samarančs, Vilnis Baltiņš ; māksl. Aleksandrs Busse. – Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003. – 367 lpp.

7.

Latvijas sporta leģendas / sast. Arnis Terzens. – Rīga : ARTE, 2007. – 214

8.

Olimpiskā ābece: olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2008.

9.

Romanovska Gunita. Veselības mācība vidusskolai / Gunita Romanovska ; red. Ineta Rāte ; dizains un grafika Venita Zariņa.

1.d. Skolotāja grāmata. – Rīga : RaKa, 2005 : (SIA “Izdevniecība RaKa”). – 128 lpp.

10.

Romanovska Gunita. Veselības mācība vidusskolai / Gunita Romanovska ; redaktore Ineta Rāte ; Venitas Zariņas dizains un grafika.

2.d. Skolotāja grāmata. – Rīga : RaKa, 2006 : (SIA “Izdevniecība RaKa”). – 216 lpp.

11.

Rubana Inta Māra. Veselības mācība : mācību grāmata / Inta Māra Rubane, Gunita Romanovska ; galv. red. Vilnis Purēns ; lit. red. Oskars Lapsiņš. – Rīga : RaKa, 2009 : (Izdevniecība RaKa). – 136 lpp

12.

Veselības mācība (7.-12.klasei) : metodisks materiāls skolotājiem / sast. Iveta Bluka, Irēna Kondrāte…[u.c.]. Augšana un attīstība pusaudža gados. – Rīga : Zvaigzne, 1995. – 56 lpp

Papildliteratūra, periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

www. izm.gov.lv

2.

www.isec.gov.lv

3.

www.olimpiade.lv,

4.

www.loa.lv,

5.

www.olympic.org,

6.

www.fairplayinernational.org

7.

www.e-skola.lv

8.

www.latsports.lv

9.

www.parsportu.lv

Info no: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/course/view.php?id=347