MK noteikumu Nr. 277

Informācija skolām!

Izpildot Izglītības un zinātnes ministrijas Vadības sanāksmē valsts sekretāra vietnieces nozares politikas jautājumos K.Vāgneres doto uzdevumu, sniedzam skaidrojumu uz skolēnu vecāku jautājumu saistībā ar bērna piedalīšanos sporta stundās, kā arī sporta stundu organizāciju un norisi.

Atbilstoši 2010.gada 23. marta MK noteikumu Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 9.12.punktam skolas direktors mācību gada sākumā (septembrī), pamatojoties uz ģimenes ārsta ieteikumu, organizē izglītojamo sadali veselības grupās sporta nodarbībām.
Vēršam uzmanību, ka šī norma tiek piemērota attiecībā uz tiem gadījumiem, kad bērnam ir ģimenes ārsta ieteikums par piedalīšanos (vai nepiedalīšanos) sporta nodarbībās.
Tas nozīmē, ka nav jāprasa ģimenes ārsta izziņa katram bērnam, lai viņš varētu piedalīties sporta stundās.

Lūdzam informēt par minētās normas pielietojumu arī skolēnu vecākus!

Vienlaikus lūdzam vērst sporta skolotāju uzmanību uz nodarbībā izmantoto vingrinājumu atbilstību bērnu vecumposmam un veselības stāvoklim, kā arī sporta standartā noteikto prasību ievērošanu.

{jcomments on}