Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru

2012.gada 3.janvārī ir pieņemti un 2012.gada 7.janvārī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru”.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=242466