Speciālā pedagoģija

Speciālā pedagoģija – agrākajā terminoloģijā saucās-defektoloģija. Mūsdienās vārda defekta vietā, lieto vārdu „traucējums”.

Tātad speciālā pedagoģija ir pedagoģijas nozare, kas pētī bērnus ar garīgām vai fiziskās attīstības traucējumiem, viņu vispārīgo attīstību un izstrādā audzināšanas un mācību darba metodes un ieteikumus.

Speciālās pedagoģijas izpētes objekts ir bērns ar speciālām vajadzībām.

Garīgi atpalikušie un citādi atšķirīgie cilvēki invalīdi bijuši vienmēr. Jo tālāk vēsturē ieskatāmies, viss liecina par to, ka agrāk viņu bijis vairāk. Gan Bībele un Korāns, gan Talmuds runā par garīgu un fizisku, nelaimju piemeklētiem cilvēkiem, bet nesaka neko par viņu aizsardzību, aprūpi un attīstīšanu. To pašu var teikt par grieķu un romiešu literatūru. Nedaudz no vēstures:

Filozofs Seneks (apm. 4.g.p.m.ē. – 65.g.m.ē.): “Mēs nogalinām kropļus un slīcinām tos bērnus, kas piedzimst nīkulīgi un izķēmoti. Mēs tā rīkojamies nevis aiz dusmām vai īgnuma, bet vadoties no saprāta likumiem: nodalīt nederīgo no vesela.”

Līdz 10.gs.m.ē. sabiedrības attieksme pret garīgu un fizisku nelaimju piemeklētiem cilvēkiem bija ļoti naidīga, agresīva. Tie bērni, kas atšķīrās no veselajiem tika likvidēti. Pedagoģiskās darbības praktiski tai laikā nenotika (ja nu ļoti individuāls darbs ar atsevišķiem dažiem bērniem.) Nedaudz pievērsuši uzmanību tai laikā – Aristotels, Hipokrāts, Pitagors. Cilvēki domāja, ka prāts atrodas diafragmā. Pitagors (580 – 500 p.m.ē.) viens no pirmajiem izteicis domu, ka prāts atrodas galvas smadzenēs, bet jūtas – sirdī.

Literatūras saraksts:
1.daļa
1.     Zamskis, H., (2007). Speciālās pedagoģijas vēsture. Rīga: RaKa, 326 lpp.
2.     Zelmenis, V., (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 291 lpp.
3.    Lāgerheima Berita “Es arī attīstos” Velku biedrība, 2007., 246 lpp.
4.    Landrāte E., Tūbele S.,(2011). Autisms uz saskarsme, RaKa, 2011., 212 lpp.
5.    Liepiņa S., Speciālā psiholoģija. RaKa, 2003, (313 lpp). 32.lpp.
6.    Jurgena I., (2002). Vispārīgā pedagoģija. Rīga, 2002. (144 lpp.)
7.    Jansone R. (1999). Sporta izglītība skolā. Raka, 1999. (290 lpp.)
8.    Freimanis I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Raka, 2007., (271 lpp.)
9.    Puškarevs I. (2001). Attīstības psiholoģija. 2001. (88 lpp.)
10.    Reņģe V. (2002). Sociālā psiholoģija. 2002. (180 lpp.)
11.    Stabiņš J., Skolotāja misija., Rīga: RaKa, 2001, 59
12.    Tūbele S., Šteinberga A. (2004). Ievads speciālajā pedagoģijā. Raka, 2004. (112 lpp.)
13.     Vīgante R., (2008). Speciālās izglītības programmu līmeņu diferenīcija. (6. Teacher education for special schools).
14.    Malofejevs N., (2008). Retumeiropa: Sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija. Rēzekne, 2008. (150 lpp.)

 

15.    Metodiskais materiāls. (2011) Rokasgrāmata skolotājiem, strādājošiem specializētajās iestādēs bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem. (55 lpp.). Pieejams arī šeit

Literatūras saraksts
2.daļa

1.Liepiņa, Skaidrīte Speciālā psiholoģija RaKa, 2003. 312 lpp.
2.Leja, J. Speciālā klīniskā patoloģiskā fizioloģija Zvaigzne, 1988. 443 lpp., 8 lpp. krās. il.
3.Liepiņa, Skaidrīte Speciālā psiholoģija RaKa, 2008. 312 lpp.
4.Azarovs, J Ģimenes pedagoģija Zvaigzne, 1986. 186, [2] lpp.
5.Pedagoģija Zvaigzne, 1987. 508 lpp.
6.Šilings, Johaness Sociālās pedagoģijas didaktika un metodika [b.i.], [b.g.]. 23 lpp.
7.Žukovs, L. Pedagoģijas vēsture RaKa, 2001. 80 lpp.
8.Šteiners, Rūdolfs Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats Raka, 2000. 158 lpp.
9.Zusāne, Aina Pedagoģijas vēsture [b.i.], 1998. 171 lpp.[Spirāliesēj.].
10.Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē Vārti, 2000. 284 lpp.
11.Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi RaKa, 2010. 298 lpp.
12.Vilciņa, Aina Sociālā pedagoģija: teorija, prakse Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, 2009. 88 lpp.
13.Pedagoģija un skolotāju izglītība 741.sēj. Latvijas Universitāte, 2008. 242 lpp.
14.Pedagoģija un skolotāju izglītība 715.s. Latvijas Universitāte, 2007-. 157 lpp.
15.Pedagoģija un skolotāju izglītība 781. s. Latvijas Universitāte, 2012. 231 lpp.
16.Jurgena, Inese Vispārīgā pedagoģija Izglītības soļi, 2001. 131 lpp.
17.Latvijas skolu un pedagoģijas vēstures jautājumi Zvaigzne, 1975. 148 lpp.
18.Gudjons, Herberts Pedagoģijas pamatatziņas Zvaigzne ABC, 2007. 394 lpp.
19.Zamskis, Hananijs Speciālās pedagoģijas vēsture RaKa, 2007. 326 lpp.
20.Bēnišs, Lotars Bērnu un pusaudžu vecuma sociālā pedagoģija b.i.], 19XX. 30 lpp.
21.Staris, Alfrēds Izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā Zinātne, 2000. 307 lpp.
22.Psiholoģijas un pedagoģijas pamati Zvaigzne, 1984. 158 lpp.
23.Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca Zvaigzne ABC, 2000. 248 lpp.
24.Žukovs, Leonards Ievads pedagoģijā RaKa, 1998. 231 lpp.
25.Anspaks, Jānis Pedagoģijas idejas Latvijā. RaKa, 2003. 476 lpp.RaKa, 2004. 180 lpp..
26.Tūbele, Sarmīte Ievads speciālajā pedagoģijā. RaKa, 2004. 112 lpp.
27.Žukovs, Leonards Pedagoģijas vēsture. RaKa, 1999. 303 lpp.
28.Ķestere, Iveta Pedagoģijas vēsture. Zvaigzne ABC, [2005]. 181, [1] lpp.
29.Helminga, Helēne Montesori pedagoģija. Jumava, 2006. 155 lpp.
30.Zelmenis, Voldemārs Pedagoģijas pamati. RaKa, 2000. 291 lpp.
31.Čapkeviča, Olga Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem audzināšana un apmācība RA Izdevniecība, 2008. 81 [2] lpp.
32.Kopeloviča, Anna Skolotāju izglītība Latvijā 1940-2000 RaKa, 2004. 223 lpp.
33.Freimanis, Ilgvars Ieskats speciālās skolas darbā. RaKa, 2007. 271, [1] lpp.
34.Skolotājs Latvijas skolā Vārti, izd., 1998. 97 lpp.
35.Bula Biteniece, Inta Bērns un sports pirmsskolā RaKa, 2013. 177 lpp.
36.Puškarevs, Igors Attīstības psiholoģija. RaKa, 2001. 88 lpp.
37.Psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas. Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. 142 lpp.
38.Aberberga-Augškalne, Līga,  Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Medicīnas apgāds, 2008. 270 lpp.
39.Pitamika, Maja Spēles bērniem. Valters un Rapa, 2009. 159, [1] lpp.
40.Riņķis, Juris Intelektuālo spēju attīstīšana. RaKa, 2007. 166 lpp.

www.likumi.lv, (1998). Izglītības likums, 2. un 42. pants
www.izm.izm.gov.lv, (2013)
izm.izm.gov.lv/upload_file/Registri…/2011_2012/stat…/skolu_sk_11.xls

 

Par speciālās pamatizlītības programmu paraugu apstiprināšanu šeit: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/389-programm.pdf

Mācību līdzekļi speciālo izglītības programmu (izglītojamiem ar IAT) īstenošanai šeit: http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/programmas/lidzekli.pdf