Vai taps jauna veselības aprūpes filozofija?

2012.gada 9.jūlijā Filadelfijā pirmo reizi notika konference, kurā pulcējās visi ASV veselības aprūpes sistēmā saistītie: piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji, maksātāji, pētnieki, veselības plānu izstrādātāji, patērētāji.Valsts, kas veselības aprūpei šobrīd tērē gandrīz piekto daļu no IKP ir spiesta atzīt savas veselības aprūpes sistēmas neefektivitāti, atšķirīgo pieejamību un nepārtrauktu sadārdzināšanos.Labā ziņa – dažādu saistīto pušu novatori virknē projektu jau darbojas vienotās komandās, lai…

Lasīt vairāk

Logoneiroze

Stostīšanās (logoneiroze) ir runas tempa, ritmiskuma, tekošas valodas traucējumi, kuri rodas mēles un rīkles, lūpu muskuļu krampju dēļ.

Sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamās pamatprasmes un fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 5. modulis Mērķis Sporta skolotāju profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanas programmas izveide darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, ko iespējams izmantot sporta stundās organizējot fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē, skolēniem pilnveidojot prasmes, kas ietvertas pamatizglītības un vispārējās izglītības standartā, sekmējot…

Lasīt vairāk

Fizisko spēju attīstība veselības nostiprināšanai un uzlabošanai

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 4. modulis Mērķis Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai, veselības nostiprināšanai un uzlabošanai ilgtermiņā sporta stundās un ārpus stundu aktivitātēs, lai spētu mērķtiecīgi organizēt un vadīt mūsdienīgu, zinātniski pamatotu pedagoģisko procesu…

Lasīt vairāk

Pamatprasmes sporta veidu vingrojumos un vingrinājumos

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 3. modulis ”Valsts pamatizglītības sporta standarta prasību izvērtēšana” 19.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1027 Sports. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei (Pielikums MK 03.03.2008. noteikumu Nr.141 redakcijā) I. Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi 1. Mācību priekšmeta “Sports” mērķis ir nostiprināt…

Lasīt vairāk

Zināšanas un izpratne sportā

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 2. modulis Anotācija Atbilstoši valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam priekšmetā Sports nepieciešams pilnveidot un papildināt sporta skolotāja zināšanas, izpratni un kompetences par sporta līdzekļu dažādošanu un pielietošanu sporta stundās, sekmējot skolēnu prasmju apguvi priekšmetā sports un fiziskās…

Lasīt vairāk

Sporta skolotāju darbības reglamentējošo dokumentu saturs un lietošanas tehnoloģija. Radošo stundu saturs un plānošana

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 1. modulis Mērķis Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo līdzekļu pielietošanā sporta stundās skolēnu pozitīvās domāšanas, emocionālās labsajūtas un veselības sekmēšanai ilgtermiņā visās izglītības pakāpēs.

Kā saņemt privātprakses pedagoga sertifikātu?

Lai iegūtu tiesības uzsākt pedagoga privātpraksi un saņemtu privātprakses uzsākšanas sertifikātu, fiziska persona iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā (Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 14) (turpmāk – Dienests): iesniegumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu (iesnieguma forma pieejama zemāk pievienotajā dokumentā); izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (ar pielikumiem) kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus; profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus.…

Lasīt vairāk

Kādiem jābūt vecākiem jūs mācījāties jau bērnībā

Atbildes uz sekojošiem jautājumiem palīdzēs noskaidrot, cik liela loma bijusi vecākiem uz jūsu attiecībām ar saviem bērniem. Izmantojot šo informāciju, jūs uzzināsiet, vai līdzināties saviem vecākiem un to, cik lielā mērā mūs iespaido mūsu iepriekšējā pieredze. Kādi bija jūsu vecāki? Vai mīloši, cietsirdīgi, sirsnīgi, vēsi, stingri, iecietīgi, godīgi? Kāda visbiežāk bija viņu sejas izteksme? Vai viņi rauca pieri, smaidīja, novērsa…

Lasīt vairāk