Speciālā pedagoģija

Speciālā pedagoģija – agrākajā terminoloģijā saucās-defektoloģija. Mūsdienās vārda defekta vietā, lieto vārdu „traucējums”. Tātad speciālā pedagoģija ir pedagoģijas nozare, kas pētī bērnus ar garīgām vai fiziskās attīstības traucējumiem, viņu vispārīgo attīstību un izstrādā audzināšanas un mācību darba metodes un ieteikumus. Speciālās pedagoģijas izpētes objekts ir bērns ar speciālām vajadzībām. Garīgi atpalikušie un citādi atšķirīgie cilvēki invalīdi bijuši vienmēr. Jo tālāk…

Lasīt vairāk

Sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamās pamatprasmes un fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 5. modulis Mērķis Sporta skolotāju profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanas programmas izveide darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, ko iespējams izmantot sporta stundās organizējot fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē, skolēniem pilnveidojot prasmes, kas ietvertas pamatizglītības un vispārējās izglītības standartā, sekmējot…

Lasīt vairāk

Fizisko spēju attīstība veselības nostiprināšanai un uzlabošanai

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 4. modulis Mērķis Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai, veselības nostiprināšanai un uzlabošanai ilgtermiņā sporta stundās un ārpus stundu aktivitātēs, lai spētu mērķtiecīgi organizēt un vadīt mūsdienīgu, zinātniski pamatotu pedagoģisko procesu…

Lasīt vairāk

Pamatprasmes sporta veidu vingrojumos un vingrinājumos

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 3. modulis ”Valsts pamatizglītības sporta standarta prasību izvērtēšana” 19.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1027 Sports. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei (Pielikums MK 03.03.2008. noteikumu Nr.141 redakcijā) I. Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi 1. Mācību priekšmeta “Sports” mērķis ir nostiprināt…

Lasīt vairāk

Zināšanas un izpratne sportā

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 2. modulis Anotācija Atbilstoši valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam priekšmetā Sports nepieciešams pilnveidot un papildināt sporta skolotāja zināšanas, izpratni un kompetences par sporta līdzekļu dažādošanu un pielietošanu sporta stundās, sekmējot skolēnu prasmju apguvi priekšmetā sports un fiziskās…

Lasīt vairāk

Sporta skolotāju darbības reglamentējošo dokumentu saturs un lietošanas tehnoloģija. Radošo stundu saturs un plānošana

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed. 1. modulis Mērķis Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo līdzekļu pielietošanā sporta stundās skolēnu pozitīvās domāšanas, emocionālās labsajūtas un veselības sekmēšanai ilgtermiņā visās izglītības pakāpēs.

Kā saņemt privātprakses pedagoga sertifikātu?

Lai iegūtu tiesības uzsākt pedagoga privātpraksi un saņemtu privātprakses uzsākšanas sertifikātu, fiziska persona iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā (Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 14) (turpmāk – Dienests): iesniegumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu (iesnieguma forma pieejama zemāk pievienotajā dokumentā); izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (ar pielikumiem) kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus; profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus.…

Lasīt vairāk

Kādiem jābūt vecākiem jūs mācījāties jau bērnībā

Atbildes uz sekojošiem jautājumiem palīdzēs noskaidrot, cik liela loma bijusi vecākiem uz jūsu attiecībām ar saviem bērniem. Izmantojot šo informāciju, jūs uzzināsiet, vai līdzināties saviem vecākiem un to, cik lielā mērā mūs iespaido mūsu iepriekšējā pieredze. Kādi bija jūsu vecāki? Vai mīloši, cietsirdīgi, sirsnīgi, vēsi, stingri, iecietīgi, godīgi? Kāda visbiežāk bija viņu sejas izteksme? Vai viņi rauca pieri, smaidīja, novērsa…

Lasīt vairāk

Fizskās aktivitātes – visiem skolēniem!

Bērna attīstībai īpaša nozīme ir sporta nodarbībam skolā un viņa fiziskajai slodzei visas dienas garumā. Vēlams ievērot: jaunāko klašu audzēkņiem ik dienas nepieciešams 90 minūtes mērenas intensitātes fiziskas aktivitātes (fiziskā aktivitāte, kas izraisa nelielu, bet pamanāmu elpošanas biežuma un sirdsdarbības paātrināšanos). Tie varētu būt spēlēšanās, rotaļas, aktīvas pastaigas un citas darbības, kuras bērniem sagādā prieku. pusaudžiem ik dienas nepieciešams 60…

Lasīt vairāk